Search

marți, 1 ianuarie 2013

Fraudele uriaşe de la Loteria Română, pe masa DNA

Zeci de milioane de euro reprezintă fraudele pe care auditorii Curţii de Conturi a României le-au constatat la Compania Naţională Loteria Română SA (CNLR), comise în timpul mandatului de preşedinte-director general al pedelistului clujean Gheorghe Benea, personaj aflat în trena premierului de tristă amintire Emil Boc. Conform unor specialişti din Ministerul Finanţelor, acţionarul la CNLR în numele Statului Român, niciodată pagubele produse acestei companii nu au fost atât de mari şi, mai ales, nu a fost atât de evidentă decizia managerilor CNLR de a frauda şi de a falimenta Loteria precum în mandatul lui Benea şi a găştii sale portocalii!
Drept urmare, pe 20 decembrie 2012 Plenul Curţii de Conturi a României a decis sesizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru fapte deosebit de grave săvârşite de fosta conducere a Loteriei Române. În exclusivitate, cotidianul.ro vă prezintă fraudele uriaşe aduse bugetului de stat prin metode incredibile de furt a banului public, aplicate în una dintre cele mai profitabile companii rămase încă în proprietatea statului român şi într-un interval de timp scurt.
Dosar exploziv
Încă din preambulul documentului prin care este sesizată Direcţia Naţională Anticorupţie sunt arătate modalităţile prin care Gheorghe Benea şi locotenenţii săi au sabotat una dintre cele mai profitabile companii de stat:
“Pe fondul exercitării unei activităţi manageriale defavorabile intereselor companiei, la nivelul CNLR au fost constatate practici sistematice (s.n.) prin care, datorită efectuării de înregistrări contabile neconforme cu legislaţia aplicabilă, au fost denaturate datele reflectate în situaţiile financiare şi prin care au fost eludate prevederile legale din domeniul achiziţiilor publice cu consecinţe deosebit de grave (s.n.) asupra rezultatelor economico-financiare.
Activitatea de achiziţii publice desfăşurată la nivelul CNLR contravine tuturor principiilor bunei gestiuni financiare (s.n.), încălcarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate reprezentând o stare de fapt.
Practic, achiziţia publică de produse, lucrări şi servicii a înregistrat abateri majore de la legislaţie (s.n.), începând cu planificarea şi continuând cu toate celelalte etape, respectiv determinarea valorii estimate a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor ce urmau a fi achiziţionate, alegerea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, publicarea anunţului de intenţie, numirea comisiei de evaluare a ofertelor, întocmirea documentaţiei de atribuire, publicarea anunţului de participare, evaluarea ofertelor, stabilirea rezultatului aplicării procedurii de achiziţe publică şi întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, încheierea contractului de achiziţie publică, cu includerea clauzelor obligatorii, aşa cum au fost prevăzute în documentaţia de atribuire, precum şi în concordanţă cu propunerea tehnică şi financiară a ofertei declarate câştigătoare şi cu prevederile caietului de sarcini.
În acest sens, se pot reţine următoarele deviaţii de la prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice:
- nejustificarea din punct de vedere economic a achiziţiilor;
- identificarea nevoilor după aprobarea bugetului;
- evaluarea superficială a valorii contractului;
- supraevaluarea în ideea favorizării unui anumit contractant;
- utilizarea unui model de calcul care să conducă la o valoare care să nu presupună aplicarea unei proceduri competitive;
- utilizarea abuzivă de proceduri necompetitive prin invocarea existenţei excepţiilor legale;
- alocarea nerealistă a bugetului, acesta fiind fundamentat doar pe istoricul de cheltuieli şi nu pe acoperirea necesităţilor;
- alocarea de timp insuficient pentru derularea corespunzătoare a fiecărei proceduri;
- stabilirea de specificaţii cu caracter general, fără a stabili cerinţe minime;
- erori sau omisiuni pe parcursul evaluării în scopul de a favoriza anumiţi ofertanţi;
- la momentul semnării contractului apar modificări faţă de documentaţia de atribuire şi faţă de ofertă, motivat că au fost omise sau că nevoia nu a fost bine cuantificată;
- schimbări în condiţiile contractuale pentru a permite prelungirea duratei contractului şi preţuri mai mari pentru contactant.”
Aşadar, niciuna dintre posibilele metode de fraudare nu i-a scăpat lui Gheorghe Benea, al cărui unic scop era, după cum arată documentele, falimentarea Loteriei Române şi transferul bugetului acesteia în buzunarele firmelor agreate!
Venit, adjudecat, furat!
În cadrul contractului de furnizare produse nr. 306/5 octombrie 2011, în valoare de 16.814.195,97 lei (fără TVA), încheiat între CNLR şi SC SVF Management Prod Serv SRL, lider în asocierea cu SC Industrial Computer Group SRL, nu a existat un studiu de fezabilitate care să fundamenteze necesitatea şi oportunitatea implementării sistemelor Data Center şi Disaster Recovery. Cu toate acestea, achiziţia acestora a fost prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 prin planul de investiţii, anexă a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat prin HG 210/2011, la o valoare estimată de 17.200.000 lei (fără TVA). În plus, sistemele necesare realizării şi funcţionării sistemelor IT (climatizare industrială de precizie, infrastructură electrică, sistem de securitate, mentenanţă şi garanţie), cuprinse în fundamentarea achiziţiei, nu au fost prevăzute în caietul de sarcini, ceea ce a avut drept consecinţă nefuncţionarea sistemelor Data Center şi Disaster Recovery.
Mai mult, conducerea CNLR a indus în eroare ofertanţii cu privire la data limită de depunere a ofertelor cu scopul de a restricţiona participarea la licitaţie şi a favoriza SC SVF Management Prod Serv SRL, singura societate care a depus oferta înainte de data limită reală a ofertelor!
Procedura de evaluare a ofertei s-a desfăşurat cu maximă rapiditate, astfel încât în aceeaşi zi în care a fost depusă oferta de către SVF Management Prod Serv SRL în asociere cu Industrial Computer Group SRL, aceasta a fost deschisă, evaluată din punct de vedere tehnic, verificată din punct de vedere al conformităţii cu caietul de sarcini, a şi fost stabilită câştigătoare iar rezultatul aplicării procedurii de atribuire a contractului a fost comunicat ofertantului! Aceasta în condiţiile în care documentele prezentate la licitaţie nu au fost conforme cu documentaţia de atribuire.
Mai mult, fără a respecta termenul legal de 11 zile prevăzut de OUG 34/2006, la numai o zi de la data stabilirii ofertei câştigătoare, CNLR a şi încheiat contractul!
Toate aceste potlogării Benea le-a comis în condiţiile în care contractul era lovit de nulitate, constatat ca atare de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti, care au dispus anularea procedurii! Astfel încât devine foarte clar faptul că Gheorghe Benea a derulat acest contract cu o rapiditate extremă, aşa cum am arătat, cu intenţia limpede de a direcţiona aşa-zisa licitaţie către SVF Management Prod Serv SRL.
Auditorii Curţii de Conturi au solicitat şi o verificare suplimentară de la Garda Financiară, care a descoperit că în urma operaţiunilor ilegale înregistrate în circuitul tranzacţiilor efectuate prin intermediul societăţilor implicate, CNLR a plătit pentru echipamentele achiziţionate cu 428 la sută mai mult faţă de valoarea reală a produselor, compania fiind astfel prejudiciată cu 15.977.568 lei!
Criminalitate financiară organizată - evaziune fiscală şi spălare de bani
În dosarul înaintat DNA, Curtea de Conturi face următoarrele menţiuni: ”În circuitul tranzacţiilor comerciale a fost implicată SC Professional Clima Instal SRL care a facturat SC SVF Management Prod Serv SRL produse şi servicii care nu reflectă operaţiuni reale, societatea nedesfăşurând nici o activitate comercială şi neavând personal angajat. La cererea SC Professional Clima Instal SRL, la data de 16.03.2012, după retrageri succesive de sume substanţiale în numerar, contul bancar al societăţii a fost închis, iar la data de 20.09.2012 societatea era în stare de faliment. Retragerile de numerar au fost efectuate de către Andreescu Nicolas Brian, în calitate de împuternicit, fiind în acelaşi timp şi împuternicit administrator al SC Expert Services Company SRL, societatea căreia SC Professional Clima Instal SRL i-a facturat servicii fictive în valoare de 13.369.113 lei. Andreescu Nicolas Brian a fost împuternicit ca administrator al SC Expert Services Company SRL pe o perioadă de numai trei luni, respectiv perioada în care s-au desfăşurat tranzacţiile aferente contractului încheiat de CNLR cu SC SVF Management Prod Serv SRL. Precizăm că Andreescu Nicolae Brian a fost implicat şi în tranzacţiile comerciale efectuate pentru derularea contractului încheiat de CNLR cu SC Grupul Industrial GIR SA, iar la momentul controlului era angajat al Companiei de Pază Shelter Security SRL. Având în vedere cele prezentate, rezultă indicii temeinice că acest contract a fost atribuit în mod preferenţial SC SVF Management Prod Serv SRL în asociere cu SC Industrial Computer Group SRL.” Descrierea de mai sus a fenomenului economic făcută de experţii Curţii de Conturi arată, aproape fără dubii, existenţa unui grup organizat de criminalitate economico-financiară.
Vodafone România SA, atrasă într-un grup organizat de criminalitate economică?
Un alt contract extrem de dubios dar mai ales păgubos pentru bugetul Loteriei Române este cel de prestări servicii, cu numărul 115/13 aprilie 2011, în valoare de 57.382.000 lei fără TVA, încheiat între CNLR şi SC Grupul Industrial GIR SA, lider în asociere cu Vodafone România SA.
În acest caz, fără a fundamenta costurile aferente implementării sistemului de comunicaţii la nivelul agenţiilor mandatare, precum şi ale serviciilor neprevăzute în studiul de fezabilitate, CNLR a majorat în mod nejustificat valoarea estimată a investiţiei cu 50 la sută, respectiv cu suma de 4.048.691 euro, de la valoarea estimată în studiul de fezabilitate de 8.160.245 euro la valoarea de 12.208.936 euro, estimată în nota de fundamentare. De asemenea, CNLR nu a justificat necesitatea suplimentării atât a serviciilor solicitate, cât şi a numărului de locaţii – în creştere cu 89,4 la sută, de la 1.118 locaţii la 2.160 locaţii – în care se vor furniza serviciile.
Mai mult, pentru determinarea valorii estimate în lei a investiţiei, CNLR a utilizat în mod deliberat un curs valutar supraevaluat de 4,7 lei pentru un euro (în aprilie 2011!!!), în condiţiile în care în documentaţia de atribuire s-a solicitat ca valoarea ofertată exprimată în lei să fie determinată în echivalent euro la cursul mediu al pieţei valutare, calculat de BNR pentru luna decembrie 2010, respectiv 4,2925 lei. În acest mod, fraudatorii CNLR au majorat artificial cu suma de 4.975.142 lei valoarea estimată a investiţiei, cu scopul clar de a supraevalua valoarea contractului care urma să fie atribuit.
În plus, în condiţiile în care în documentaţia de atribuire numărul de locaţii în care urma să se furnizeze serviciile de comunicaţii a fost diminuat cu 47,1 la sută faţă de cel prevăzut în nota de fundamentare, valoarea estimată a investiţiei în sumă de 57.382.000 lei aferentă serviciilor solicitate nu a fost diminuată corespunzător.
Tot cu intenţia de a fura din bugetul statului, în documentaţia de atribuire nu au fost solicitate preţurile echipamentelor de comunicaţii, cu intenţia de a nu putea fi ofertate şi evaluate din punct de vedere financiar în cadrul procedurii de licitaţie.
Având în vedere că sistemul de comunicaţii cuprindea echipamente proprii, respectiv componente hardware, acestea nu trebuiau incluse în preţul serviciilor, deoarece reprezintă mijloace fixe cu o valoare determinată.
Mai mult, cu toate că în oferta financiară nu a fost propusă o valoare totală a serviciilor care constituiau obiectul contractului, CNLR a acceptat-o în această formă.
Astfel, Gheorghe Benea şi grupul său infracţional au declarat câştigătoare oferta depusă de către asocierea GIR-Vodafone la valoarea estimată la fundamentarea achiziţiei, respectiv la valoarea de 57.382.000 lei, în condiţiile în care oferta evaluată de către comisia de evaluare, pe baza preţurilor propuse de către ofertant, a fost în sumă de 49.851.529 lei. Procedând astfel, grupul penal de la CNLR a majorat în mod nelegal valoarea ofertei asocierii GIR-Vodafone, conducând la creşterea valorii contractului cu suma de 7.530.471 lei.
Prin încheierea contractului au fost stabilite în mod arbitrar preţuri unitare aferente echipamentelor, cu toate că oferta asocierii GIR-Vodafone nu conţinea preţuri ale echipamentelor, iar potrivit documentaţiei de atribuire contravaloarea echipamentelor era inclusă în costul serviciilor.
De asemenea, în contract au fost incluse şi servicii de instalare, deşi acestea nu au fost solicitate prin documentaţia de atribuire.
CNLR a majorat artificial valoarea componentelor contractului în scopul creşterii valorii ofertei de la suma de 49.851.529 lei la suma de 57.382.000 lei reprezentând preţul contractului.
Şi ca fărădelegea să fie şi mai evidentă, experţii Curţii de Conturi a României au constatat că procedura de achiziţie a sistemului de comunicaţii a fost organizată în condiţiile în care nu era asigurată infrastructura necesară funcţionării la întreaga capacitate a sistemului de comunicaţii!
Datorită clauzelor contractuale, defavorabile CNLR, prevăzute în contractul încheiat cu SC Grupul Industrial GIR SA, Loteria Română nu a putut suspenda serviciile de comunicaţii nefolosite, ceea ce a dus la costuri nejustificate, adică pierderi pentru bugetul de stat în sumă de 6.919.184 lei.
De asemenea, din documentele puse la dispoziţie de Garda Financiară, în urma solicitării conducerii Curţii de Conturi, rezultă că CNLR a achiziţionat echipamente şi servicii la o valoare mai mare cu 244,71 la sută, respectiv cu suma de 11.446.269 lei, faţă de valoarea la care au fost achiziţionate de SC Grupul Industraiul GIR de la firmele SC Omnilogic SRL, SC Urgent Curier SRL, SC Vodafone România SA şi SC Romtelecom SA.
De asemenea, experţii Curţii de Conturi a României menţionează prezenţa şi în această afacere a lui Andreescu, „casierul” şi omul de încredere al lui Alin Ionescu, patronul Shelter Security: “În circuitul tranzacţiilor comerciale a fost implicată SC CAF Prodserv SRL, existând indicii cu privire la faptul că serviciile furnizate de către această societate nu sunt reale. În anul 2011 societatea în cauză era în imposibilitatea de a presta serviciile conform clauzelor contractuale, întrucât nu a avut nici un salariat. Precizăm faptul că, contractul încheiat de SC Grupul Industrial GIR SA cu SC CAF Prodserv SRL a fost semnat de către Andreescu Nicolas Brian ca administrator al SC CAF Prodserv SRL. Precizăm că Andreescu Nicolas Brian a fost implicat şi în tranzacţiile comerciale efectuate pentru derularea contractului încheiat de CNLR cu SC SVF Management Prod Serv SRL iar la momentul controlului era angajat al Companiei de Pază Shelter Security SRL.”
Suveica Euroco
Un alt contract penal este acordul-cadru cu numărul 197/27 mai 2010, în valoare de 4.591.529 lei fără TVA, încheiat între CNLR şi SC Euroco Partner Industry SRL, lider în asocierea cu SC Top Edge Engineering SRL.
Astfel, propunerea financiară depusă de SC Euroco Partner Industry SRL a fost acceptată de către comisia de evaluare a CNLR, în condiţiile în care aceasta conţinea şi costuri neprevăzute în documentaţia de atribuire. Prin acceptarea de costuri neprevăzute în documentaţia de atribuire, CNLR a creat premisele neîncadrării în fondurile alocate pentru realizarea contractului pe o perioadă de patru ani.
Datorită modului fraudulos în care au fost încheiate acordul-cadru şi contractele subsecvente, CNLR a efectuat plăţi nelegale către SC Euroco Partner Industry SRL în sumă totală de 1.425.006 plus TVA, reprezentând contravaloarea serviciilor care nu au fost solicitate prin documentaţia de atribuire şi nu au fost incluse în preţul contractelor.
Din documentele puse la dispoziţie de Garda Financiară a rezultat că CNLR a fost prejudiciată cu suma de 3.952.318 lei cu TVA, având în vedere că atribuirea contractului s-a realizat de către CNLR prin nerespectarea prevederilor legale precum şi faptul că SC Euroco Partner Industry SRL a fost un intermediar între CNLR şi cele două societăţi, SC Top Edge Engineering SRL şi SC Xerox (România) Echipamente şi Servicii SA. Obiectul contractului încheiat de CNLR cu SC Euroco Partner Industry SRL a fost realizat, în fapt, la o valoare de 1.570.220 lei cu TVA.
Fraudă pe ritmuri de R&B
Probabil că lui Benea i-au plăcut ritmurile de R&B cântate de nevasta lui Alin Ionescu, patronul SC Compania de Pază Shelter Security SRL, astfel că i-a dat 12.600.000 lei fără TVA prin contractul de prestări servicii nr. 39/7 februarie 2011.
I-a dat ditamai suma de bani “moca”, deoarece CNLR nu a prevăzut în documentaţia de atribuire cerinţe minime de calificare prin care ofertanţii să demonstreze că au capacitatea tehnică şi profesională pentru a presta serviciile de pază.
De altfel, aşa cum au constatat experţii Curţii de Conturi a României, Shelter Security nici nu avea posibilitatea să dovedească capacitatea tehnică de a acoperi serviciile de pază la nivel naţional, ulterior încheierii contractului compania Shelter Security subcontractând aceste servicii în proporţie de 95 la sută. Aşa cum se întâmplă, spre exemplu, în Gorj, locul de baştină al lui Alin Ionescu, firma a doi foşti ofiţeri SRI făcând paza la agenţiile Loteriei Române din Târgu Jiu datorită subcontractării de la Shelter.
De asemenea, în caietul de sarcini nu au fost cuprinse cerinţe tehnice referitoare la operaţiunile şi/sau activităţile de pază, supraveghere obiective, bunuri şi valori, necesare a fi efectuate de către prestator.
În plus, cu toate că numărul de posturi solicitat prin caietul de sarcini a fost diminuat, valoarea estimată a contractului nu a fost micşorată, rămânând nemodificată, la 12.600.000 fără TVA, pentru o perioadă de patru ani.
În condiţiile în care oferta declarată câştigătoare nu a avut o valoare totală şi nici comisia de evaluare nu a cuantificat oferta prezentată, încheierea contractului s-a realizat fără respectarea prevederilor legale, la valoarea estimată la fundamentarea necesităţii achiziţiei serviciilor.
Având în vedere faptul că durata contractului este de 48 de luni şi că într-o perioadă de 15,5 luni (32,3 la sută) din durata contractului CNLR a achitat către SC Compania de Pază Shelter Security SRL 36,5 la sută din valoarea contractului, este posibil să se ajungă la costuri suplimentare, evident, în defavoarea CNLR.
De la Benea, fără număr, fără număr, tot pentru Shelter
Afaceristul Alin Ionescu mai primeşte de la Benea-Loterie suma de 8.980.000 fără TVA, prin contractul de prestări servicii nr. 248/4 august 2011.
La fel ca şi în cazul contractului din februarie, în documentaţia de atribuire nu au fost prevăzute cerinţe minime de calificare prin care ofertanţii să demonstreze că au capacitate tehnică şi profesională pentru a presta serviciile de monitorizare, intervenţie şi mentenanţă la nivel naţional, pentru 1.033 de locaţii.
Compania de Pază Shelter Security SRL nu avea capacitatea tehnică să asigure serviciile de monitorizare, intervenţie şi mentenanţă la nivel naţional, astfel că a subcontractat cea mai mare parte a acestora.
De asemenea, în caietul de sarcini nu au fost detaliate cerinţele tehnice pe activităţi şi/sau operaţiuni, nu au fost identificate locaţiile unde se vor presta serviciile şi personalul care va presta serviciile în fiecare locaţie.
Penalii pedelişti din conducerea CNLR au acceptat oferta prezentată de firma lui Alin Ionescu, în condiţiile în care aceasta era neconformă, propunerea tehnică nerespectând cerinţele chiar şi sumar definite în caietul de sarcini.
Încheierea contractului s-a făcut prin nerespectarea prevederilor legale referitoare la obligaţia constituirii şi/sau reţinerii garanţiei de bună execuţie, CNLR neasigurându-se că prestatorul va realiza serviciile în conformitate cu prevederile contractuale.
Benea dă... Urgent!
Alte două contracte încheiate de Benea pentru secătuirea bugetului CNLR, nr. 31/31 ianuarie 2011 şi 395/20 octombrie 2010, în valoare totală de 1.159.487 lei fără TVA, au fost încheiate cu firma Urgent Curier SRL, pentru transportul revistei Loto-Prono în ţară şi pentru servicii de curierat. Modul fraudulos de încheiere a contractelor a dus la majorarea nejustificată cu aproape 277.000 lei a preţului contractelor.
Gagu de la Concas Buzău, preferat de Benea
Şi firma Concas Buzău, al cărei patron este Ionel Gagu, cea care a construit multe săli de sport în timpul guvernării Năstase, a primit de la pedelistul Benea bani frumoşi pentru diverse lucrări.
Astfel, CNLR a încheiat contractul nr. 438 din 24 noiembrie 2009 cu Concas SA Buzău, în valoare de 7.943.159 lei fără TVA. Un contract cu dedicaţie pentru că, aşa cum au constatat auditorii Curţii de Conturi, au fost încălcate prevederile legislaţiei în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Pentru a limita participarea la procedura de atribuire, în documentaţia de atribuire au fost impuse condiţii abuzive prin care ofertanţii erau descalificaţi.
Tot cu firma Concas CNLR a încheiat şi contractul nr. 411/3 noiembrie 2010, în valoare de 2.094.427 lei fără TVA. Contract încheiat fără licitaţie, pentru că, aşa cum spun specialiştii Curţii de Conturi, Benea a vrut o încredinţare directă a lucrărilor către Concas SA Buzău, firmă care a fost favorizată la licitaţia organizată pentru adjudecarea contractului iniţial prin descalificarea tuturor contracandidaţilor în condiţiile în care oferta declarată câştigătoare prezenta neconformităţi faţă de documentaţia de atribuire.
Vor îndrăzni procurorii DNA să finalizeze acest dosar?
Acum, procurorii DNA mai au încă un dosar fierbinte trimis de Curtea de Conturi a României, în afară de multe altele care nu sunt încă rezolvate şi nu de ieri, de alaltăieri, ci de ani de zile. Baza de la care procurorii urmează să înceapă cercetările este foarte bună, experţii Curţii de Conturi făcând o documentare amănunţită a cazului, anchetatorilor aproape nemairămânându-le decât să-i întrebe pe cei acuzaţi de aceste fraude uriaşe – cât aţi luat şpagă?
Despre firmele implicate
SVF MANAGEMENT PROD SERV SRL – este situată pe str. Pătrarului nr.2, sectorul 6. Îi are ca directori pe Valentin S. Nica, director general, pe Cătălina Bederu, director financiar, şi pe Răzvan Ţuncu, director IT. În 2010 a mai primit comenzi, prin subcontractare, de la ANOFM, pe vremea când aceasta era condusă de Silviu Bian, acum aflat în puşcărie pentru luare de mită.
INDUSTRIAL COMPUTER GROUP SRL – este situată pe Calea Plevnei nr. 178, sectorul 6. Gabriel Badea este director general şi IT, Roxana Cristofic este director economic, iar Dan Carabulea este director de vânzări.
SC PROFESSIONAL CLIMA INSTAL SRL – are sediul în Pantelimon, Ilfov, şi îi are ca acţionari pe Posa Vasile (17,5 la sută), Stoian Radu (15 la sută), Drumea Dragoş Mihail (17,5 sută), Marin Florica (25 la sută), care este şi administratorul firmei şi Ghiţă Răzvan (25 la sută).
SC EXPERT SERVICES COMPANY SRL – radiată.
SC GRUPUL INDUSTRIAL GIR SA – a fost înfiinţată în 1992, şi este este deţinută de Vlad Constantinescu – 11 la sută, Cristian Calinescu - 30,57 la sută, Paul Alexandru Cîrstea – 14 la sută, Marianna Simona Sîrbu - 3,43 la sută, Ovidiu Prisecari - 20,5 la sută şi Georgeta Constantinescu - 20,5 la sută.
SC CAF PRODSERV SRL – are sediul la domiciul unicului acţionar, Puiu Cioagă, respectiv str. Radu Boiangiu nr. 10, sector 1. Principalul obiect de activitate îl constituie construcţiile. Pe 19 aprilie 2011, patronul Puiu Cioagă se autorevocă din funcţia de administrator al firmei şi îl numeşte în locul său pe Andreescu Nicolas-Brian.
SC EUROCO PARTNER INDUSTRY SRL – are sediul în sectorul 3, pe Şos. Mihai Bravu nr. 309 şi îi are acţionari pe Ropan Petre Dragoş (26 la sută), Alexandru Daniela Lucia (25 la sută) şi Voinea Liviu (49 la sută).
SC TOP EDGE ENGINEERING SRL – are sediul în Craiova şi îi are în board pe Dogaru Dorian, Goagă Elena, Răzvan Chiţu, Sare Cosmin şi Iacobescu Florin.

8 comentarii:

 1. propun sa deschideti o lista pentru potentialii cititorii al articolului dv care ar dori sa se erijeze in parte civila in cazul loteriei romane pentru jaful descris mai sus, ca si asa vad ca nu exista nici un denunt din partea guvernului. nu stiu daca din punct de vedere juridic am pus bine problema dar cred ca stiti ce vreau sa zic asa ca dati-i drumul. eu voi fi printre primii semnatari. cu bine H.Livius

  RăspundețiȘtergere
 2. suntem tara tuturor posibilitatilor.PUNCT

  RăspundețiȘtergere
 3. (ACTORUL VASILE BUTNARU)Traian Basescu: Vasile,Poporul trebuie sa fie lucid si sa realizeze ca viata este un TEATRU!

  RăspundețiȘtergere
 4. (ACTORUL VASILE BUTNARU)Traian Basescu:Vasile,invata-te sa atragi prosperitatea in viata ta!Un model demn de urmat sunt chiar eu!

  RăspundețiȘtergere
 5. (ACTORUL VASILE BUTNARU)Traian Basescu:Vasile,"Schimbarea la fata a Romaniei" a fost visul lui Emil Cioran!

  RăspundețiȘtergere
 6. - in legatura cu loteria nationala si aici ma refer la loteria din judetul harghira, cristuru secuiesc unde aveti o angajata pe nume de BILIBOK ANA, cea care permanent primeste ( accepta accesul) la diferite persoane in biroul unde accesul persoanelor straine este interzis si informeaza pe acestia cu privire la sumele de bani jucate de diferite persoane la jocurile de noroc precum si despre sumele de bani cistigate. se discuta si faptul ca aceasta povesteste despre toti clientii care intra si cheltuiasc - cistiga bani la acest punct de lucru (loteria din cristuru secuiesc) si in afara serviciului prin cartier unde aceasta locuieste. datorita acestei angajata foarte multe persoane mai bine renunta la jocurile la loteria romana decit sa fie birfiti prin tot orasul datorita angajatei dvs. De acea sunt pus acolo sa birfeasca pe toti clientii ori aceasta este principala activitate pentru care sunt pus acolo si nu vunzarea biletelor de loterie.

  RăspundețiȘtergere
 7. - vom urmarii si daca daca nu luati masuri impotriva angajatei dvs. pe nume de Bilibok Ana vom apela si la alte surse de informare in masa despre activitatea acesteia, aduse la cunostinta dvs. in scris.
  - noi suntem clienti fideli al loteriei nationale si din cauza unei angajate suntem obligati sa renuntam.

  RăspundețiȘtergere
 8. prosti sin cei ce cotizeaza ,nusi dau sema ca ei sint cei ce sustin aceasta mafie ,eu de mult m-am comvins ca aceasta prosteala loteria este pentru sustinerea mafiei financiare nu un joc cinstit ,masluire si furt cotizati benevol daca va tin buzunarele.

  RăspundețiȘtergere

Va rugam INSISTENT sa nu folositi un limbaj obscen. Nu ne obligati sa stergem unele mesaje, sau sa restrictionam comentariile. Va multumim.

Surse.org Blog Un Proiect Open Source

Surse.org Blog Un Proiect Open Source

Follow by Email